เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา


  วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อนำรายได้จากการให้เช่าเครื่องจักรกลและรายได้อื่น ๆ มาใช้จ่ายเวียนในการซื้อ การจ้าง การซ่อมและ บำรุงรักษา การจัดทำของ การเช่า การแลกเปลี่ยน การเปลี่ยน ทดแทนเครื่องจักรฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของงเนทุนหมุนเวียนฯ
 
 
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นนำด้านให้เช่าเครื่องจักรกลและบริหารเงินทุนหมุนเวียน ตอบสนองภารกิจของกรมทาง หลวง อย่างประหยัด รวดเร็ว เป็นมิตร ได้คุณภาพ"
 
 
พันธกิจ
1. ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวงในการเช่าใช้เครื่องจักรกล
2. บริหารให้เช่าเครื่องจักรกลแก่กรมทางหลวง และหน่วยงานภายนอก
3. บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อม บำรุงรักษา การจัดทำของการเช่า การ แลกเปลี่ยนการจำหน่าย และการทดแทนเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและขวัญกำลังใจที่ดี
 
 
กลยุทธ์
1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
  1.1  การจัดหาเครื่องจักรกลให้ตรงตามความต้องการของผู้เช่ากรมทางหลวง
  1.2  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหน่วยงานภายนอก
  1.3  การจัดหาเครื่องจักรกลตรงตามความต้องการของผู้เช่า
  1.4  ให้บริการเช่าใช้ หมุนเวียน ถ่ายโอน เครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่
  1.5  การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างมีคุณภาพ
  1.6  การจำหน่ายเครื่องจักรกลในระยะเวลาที่เหมาะสม
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ
  2.1  การบริหารความสัมพันธ์กับผู้เช่า
  2.2  สร้างความประทับใจเกินความคาดหมาย
  2.3  การจัดหาและปรับเปลี่ยนเพื่อใช้พลังงานทดแทนในเครื่องจักรกล
3. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  3.1  ปรับปรุงกระบวนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านพัฒนาองค์กร
  4.1  บริหารทรัพยากรบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนฯ
  4.2  การจัดการความรู้