เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา


  คณะอนุกรรมการ

เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 คณะประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการพิจกลั่นกรองและพัฒนาการบริหารเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาการการบริหารจัดการทั่วไปของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ของกรมทางหลวง