เครื่องจักรที่ให้บริการ

[Collapse/Expand]
เงื่อนไขข้อมูล
กลุ่มเครื่องจักร
v
  ปี
v
  ยี่ห้อ
v
ชื่อเครื่องจักร
 
ค้นหา
FirstPrev1NextLast v
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

รหัส: 04-02
ชื่อ: เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
ปี: 2562
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

รหัส: 04-05
ชื่อ: เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
ปี: 2562
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
เครื่องอัดลมพร้อมอุปกรณ์

รหัส: 10-01
ชื่อ: เครื่องอัดลมพร้อมอุปกรณ์
ปี: 2562
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
รถกระบะเท 1 ตัน

รหัส: 23-04
ชื่อ: รถกระบะเท 1 ตัน
ปี: 2562
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
รถบริการอัดฉีดขนาดไม่น้อยกว่า1 ตัน

รหัส: 27-02
ชื่อ: รถบริการอัดฉีดขนาดไม่น้อยกว่า1 ตัน
ปี: 2562
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
เครื่องตีเส้นแบบเข็น

รหัส: 28-04
ชื่อ: เครื่องตีเส้นแบบเข็น
ปี: 2562
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
รถขูดไสผวิถนน

รหัส: 52-01
ชื่อ: รถขูดไสผวิถนน
ปี: 2561
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
รถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า

รหัส: 68-01
ชื่อ: รถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า
ปี: 2561
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
รถกระเชา้ไฟฟา้ยกได้สงู 15 เมตร

รหัส: 78-03
ชื่อ: รถกระเชา้ไฟฟา้ยกได้สงู 15 เมตร
ปี: 2561
จำนวน: 0
ราคา/หน่วย:
FirstPrev1NextLast v