เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา


  ประวัติเงินทุน

เนื่องจากกรมทางหลวงมีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ แต่กรมทางหลวงได้รับงบประมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอ ในการ บำรุงรักษาทางทั้งหมดได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2513 กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการศึกษาความต้องการ ด้านบำรุงรักษา ทางหลวง
ในขณะเดียวกัน ได้ศึกษาความต้องการด้านเครื่องจักรที่จำเป็น เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม
 
จาก ผลการศึกษารายงานสรุปที่เกี่ยวกับเครื่องจักรพบว่า งบประมาณเครื่องจักรบำรุงทางเป็นสิ่งที่จำเป็น ยิ่งต่อการจัดหา เครื่องจักร บำรุงทางตามแผนงาน โดยอาศัยเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสภาพที่น่าวิตก ในปี พ.ศ. 2514 มีเครื่องจักรดำเนินการ เพียงร้อยละ 50 ของเครื่องจักรที่ต้องการ เท่านั้น สมควรจัดหาเครื่องจักรบำรุงทางโดยด่วนที่สุด โดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และด้วยความจำเป็นเร่งด่วนสมควรที่จะพิจารณากู้เงิน จากธนาคารโลกมาใช้ในการจัดหาเครื่องจักร
 
ในปี พ.ศ. 2517 บริษัทที่ปรึกษา VALLENTINE, LAURIE & DAVIES (VLD) ได้ทำการศึกษา และสรุปสาระสำคัญ 3 ประการ ใน 5 ประการ ดังนี้
  1. ควรจัดหาชุดเครื่องจักรบำรุงทางอย่างเพียงพอ และชุดเครื่องจักรสำหรับงานบำรุงปกตินั้น ควรจัดหาโดยใช้เงินกู้ธนาคารโลก
  2. ควรจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อบริหารและดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องจักรและยานพาหนะของกรมทางหลวง
  3. ควรจัดหาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บำรุงทางหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรให้มีความรู้ตรงตามหลักวิชาการ มากขึ้น
 
กรม ทางหลวงและธนาคารโลก ได้ให้ความเห็นชอบในข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษาและธนาคารโลกได้อนุมัติเงิน กู้ให้ โดยได้ตั้งเงื่อนไข ในสัญญาเงินกู้ให้กรมทางหลวงจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการบริหารและดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี มติอนุมัติ เงื่อนไขพิเศษในสัญญากู้ เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2521
 
เมื่อได้ศึกษารายละเอียดแล้ว กรมทางหลวงเห็นว่า ระบบเงินทุนหมุนเวียนเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานของกรมทางหลวงอย่างมหาศาล จึงสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างตาม โครงการเงินกู้กระทรวงคมนาคม ในการประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2523 เพื่อขออนุมัติหลักการตามสาระสำคัญ คือ
  ให้เสนอคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการศึกษารายละเอียดการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนฯ
  ขออนุมัติจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2523
 
ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 กรกฎาคม 2523 ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2523 ในวงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท และแปรญัตติงบประมาณ 2524 เพิ่มเติมเพื่อการตั้งเงินทุนหมุนเวียน
 
กรมทางหลวงได้ดำเนินการโอนเครื่องจักรกลชุด บำรุงทาง เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2525 จำนวน 3,575 คัน/เครื่อง และเริ่มระบบเงินทุนหมุนเวียนฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2539 เห็นควรให้กรมทางหลวง โอนครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างทางให้อยู่ในความควบคุมดูแลและ รับผิดชอบของเงินทุนหมุนเวียน กรมทางหลวงได้ ดำเนินการโอนเครื่องจักรกลชุดเครื่องจักรมาตรฐานในงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนฯ และได้รับอนุมัติจาก กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 จำนวน 2,912 คัน/เครื่อง และวันที่ 30 เมษายน 2540 จำนวน 1,453 คัน/เครื่อง