เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา


  หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สนองความต้องการของผู้ใช้เครื่องจักรกล ได้อย่างเหมาะสมตามพันธกิจ
2. จัดเก็บค่าเช่าเครื่องจักรกล และรายได้อื่น ๆ เข้าเงินทุนหมุนเวียนฯ
3. นำรายได้จากการจัดเก็บไปใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด