เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเรา


  คณะกรรมการบริหาร

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผล การดำเนินงานทุน หมุนเวียน พ.ศ. 2557 หมวด 3ข้อ 11 “ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าเครื่องจักรกลของกรม ทางหลวง” และเมื่อวันที่ 31มีนาคม2558ได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียนค่า เครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ซึ่งประกอบด้วย
1. อธิบดีกรมทางหลวง ประธานกรรมการ
2. รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน กรรมการ
3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
5. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
7. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ กรรมการ
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี กรมทางหลวง กรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง กรรมการ และเลขานุการ