การพัฒนาฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของเงินทุนหมุนเวียน